GRADNJA, REMONT I ODRŽAVANJE PRUGA

DONJI STROJ PRUGA
 • Zemljani radovi
 • Betonski radovi
 • Radovi obezbeđenja
 • Drenaže
 • Putni prelazi

GORNJI STROJ PRUGA
 • Nabavka materijala
 • Gradnja i remont gornjeg stroja pruga

ODRŽAVANJE PRUGA
 • Mehanizovano održavanje donjeg i gornjeg stroja pruga
 • Tekuće održavanje donjeg i gornjeg stroja pruga

ODRŽAVANJE PRUŽNE I GRAĐEVINSKE MEHANIZACIJE

INVESTICIONO I TEKUĆE ODRŽAVANJE PRUŽNE I GRAĐEVINSKE MEHANIZACIJE

ZGOP poseduje proizvodni pogon sa 15 koloseka, ukupne dužine 2.810 metara i depoom površine 4000 metara kvadratnih.

Takođe, na raspolaganju je i pogon za farbanje vozila, mašina, mehanizacije i opreme, pogon za pranje pružnih vozila, kao i nekoliko garaža i magacina.

 • Ovlašćena radionica ŽS
 • Ovlašćeni servis Vaia Car

LABORATORIJSKA ISPITIVANJA

 • Ispitivanje zavarenih spojeva železničkih šina vizuelno, ultrazvukom i na savijanje
 • Ispitivanje osovina železničkih vozila ultrazvukom i penetrantima
 • Ispitivanje točkova, diskova i ostalih vitalnih delova železničkih vozila ultrazvukom i penetrantima
 • Ispitivanje omskog otpora presovanog spoja između osovina i točkova železničkih vozila
 • Ispitivanje kočionih instalacija
 • Ispitivanje (električne) otpornosti izolovanih šinskih spojeva
 • Vaganje železničkih vozila
 • Ispitivanje merila za širinu i nadvišenje koloseka

CENTAR STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA

 • Tehničar održavanja pruge
 • Vođa pružnih radova
 • Vozač motornog pužnog vozila
 • Rukovalac mašina za pružne radove
6000km

Pruge izgrađeno i remontovano

300

Mašina i vagona

280

Zaposlenih

64

Godine iskustva

MEHANIZACIJA

ZGOP poseduje i specijalizovanu ovlašćenu radionicu za održavanje mašina i opreme koja svojim Sertifikatom o ispunjenosti uslova za održavanje železničkih vozila garantuje da se sva mehanizacija i oprema redovno održava i da je u ispravnom stanju. Potvrdu osposobljenosti i kvaliteta svojih usluga Radionica je dobila kroz sklopljene ugovore za ovlašćenog servisera najvećih svetskih kompanija proizvođača mašina za radove za železničkoj infrastrukturi. Za sve radove koristi se savremena tehnologija i mehanizacija poznatih svetskih proizvođača Plasser&Theurer, Geismar, Doneli, Solinger, Matisa, Kalugaputmaš, Caterpillar i Mercedes. Pored kvalitetne opreme, najveća vrednost ZGOP-a jesu iskusni i stručni radnici. Kadar koji obavlja i najsloženije zadatke čine građevinski, mašinski i elektro inženjeri, tehničari građevinske, mašinske i elektro struke, te rukovodioci građevinskih mašina za radove na koloseku. Zahvaljujući tome ZGOP je jedino preduzeće u Srbiji koje ima sve što je neophodno za građenje i remont gornjeg stroja pruga.

ZAMENA I POLAGANJE KOLOSEKA

 • Geismar MD10
 • Donelli PD350
 • Giral

ZAMENA I POLAGANJE SKRETNICA

 • Geismar PUM

REŠETANJE ZASTORNE PRIZME

 • Plasser&Theurer RM74U
 • Plasser&Theurer RM 76UHR

UGRADNJA TUCANIKA

 • Solinger SK73
 • Matisa R-780
 • Matisa R7D

REGULISANJE SMERA I NIVELETE KOLOSEKA

 • Plasser&Theurer 07-32
 • Plasser&Theurer 08-32
 • Kalugaputmaš VPR-02(08-32)
 • Plasser&Theurer 08-275

ZAVARIVANJE ŠINA

 • ET postupak
  Kalugaputmaš PRSM-4
  Kahovka K922-1
 • AT postupak

POJEDINAČNA ZAMENA PRAGOVA

 • Kalugaputmaš MSŠU4

VUČA

 • Lokomotiva 480kW
 • Lokomotiva 440kW
 • Lokomotiva 240kW
 • Drezina 150kW
 • Drezina 70kW

VAGONI I KONTEJNERI

ZEMLJANI RADOVI I MANIPULACIJA MATERIJALOM

BETONSKI RADOVI

 • Mešalica na vagonu 6 m3/h

SITNE MAŠINE ZA RADOVE NA GORNJEM STROJU

 • Podizač koloseka SA/S-784
 • Ugradnja šina MPR
 • Transport šina ZPK56
 • Zavijačice, bušilice pragova i šina, mašine za sečenje šina, opsecanje šinskih varova, brusilice varova i dr.

ZGOP

Privredno društvo za građenje, remont i održavanje pruga.

Sertifikati


Kvalitet svojih usluga ZGOP u okviru delatnosti svoje akreditovane laboratorije ispituje u saglasnosti sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025. Svoje poslovanje ZGOP je uskladio sa najvišim svetskim standardima, a kvalitet potvrđuju i dobijeni neophodni sertifikati (licenca za izvođenje radova na saobraćajnicama za javne železničke infrastrukture sa priključcima, SRSPS ISO 9001, SRPS ISO 14001, SRPS ISO 45001, sertifikat o ispunjenosti uslova za vršenje poslova održavanja gornjeg i donjeg stroja železničkih pruga). Kapaciteti, znanje, iskustvo i stručnost ulažu se u svaki kilometar pruge, a to je najbolja garancija da će poslovi biti uspešno obavljeni.

POLITIKA INTEGRISANOG SISTEMA MENADŽMENTA


Radove na građenju, remontu i održavanju pruga izvršavaćemo prema obavezama iz ugovora, poštujući pri tom zakonske, tehničke i sigurnosne propise, na način koji ne narušava životnu sredinu i zdravlje i bezbednost zaposlenih.

Kvalitet usluga obezbeđujemo stručnim kadrovima, savremenom tehnologijom rada, visoko produktivnom mehanizacijom i kapacitetima za održavanje pružne mehanizacije.

U sprovođenju politike integrisanog sistema menadžmenta ostvarujemo saradnju sa korisnicima usluga, naučno-obrazovnim institucijama, isporučiocima opreme, materijala i usluga.

Nadzorni odbor i Generalni direktor ostvaruju opredeljenja iz Politike integrisanog sistema menadžmenta na osnovu Planova razvoja i Godišnjih planova poslovanja.

Generalni direktor će dobrom unutrašnjom poslovnom organizacijom stvarati uslove za izvršenje ugovornih obaveza.

Savremenom organizacijom održavanja mašina, uz poštovanje i ispunjenje svih normi, koje propisuju proizvođači i standardi, sa stručnim posadama na mašinama, obezbeđuje se visok stepen pouzdanosti mašina u eksploataciji.

Korisnicima usluga na održavanju pružne i građevinske mehanizacije obezbeđujemo visok kvalitet i pouzdanost mašina u eksploataciji.

Kadrovska politika ima za cilj permanentno osposobljavanje i usavršavanje svih zaposlenih u obezbeđenju kvaliteta.

Svi zadaci i aktivnosti, eksterno i interno, posmatraju se kao procesi koji moraju biti precizno definisani, dokumentovani i ostvareni.

ZGOP zasniva svoj rad na sprečavanju pojave grešaka – filozofija zasnovana na posvećenosti eliminisanju opasnosti i smanjenju rizika, uspostavljanjem upravljanja ključnim parametrima procesa rada, umesto prakse otkrivanja nastalih grešaka.

Troškovi integrisanog sistema menadžmenta biće evidentirani i preispitivani u cilju njihovog smanjivanja.

Sve aktivnosti na programu unapređenja ISM vrše se pod nadzorom Generalnog direktora i Pomoćnika direktora za poslove kvaliteta, u skladu sa postavljenom organizacijom ISM.

Utvrđeni su sledeći principi politike integrisanog sistema menadžmenta:

 • dosledna primena i stalno unapređivanje integrisanog sistema menadžmenta u skladu sa zahtevima serije standarda ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 27001 i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,
 • eliminisanje opasnosti i smanjenje svih rizika,
 • eliminisanje ili smanjivanje pretnji po sistem menadžmenta bezbednošću informacija i zaštite podataka o ličnosti,
 • ispunjenje svih zakonskih i drugih zahteva
 • kvalitet proizvoda obezbediti uz istovremeno osvajanje novih tržišta, čime se stiču uslovi za trajno uspešno poslovanje,
 • integrisanim sistemom menadžmenta obuhvaćene su sve poslovne funkcije koje svojim delovanjem obezbeđuju zahtevani kvalitet, bezbednost proizvoda, zaštitu životne sredine, zaštitu, bezbednost i očuvanje integriteta svih podataka i informacija i proizvodnju u skladu sa kriterijumima održivosti i privrženost prevenciji povreda, ugrožavanju zdravlja, i zaštiti zdravlja i bezbednosti zaposlenih, kao i obezbeđivanju zaštite od gubitka i kompromitovanja informacija i uspostavljanja kontinuiteta poslovanja, svođenjem rizika na najmanju moguću meru, a to se ostvaruje putem saopštavanja na svim nivoima u organizaciji,
 • svi zaposleni su odgovorni za primenu propisane dokumentacije integrisanog sistema menadžmenta, postizanje traženog kvaliteta, bezbednosti proizvoda, efekata procesa i zaštite životne sredine, zdravlja i bezbednosti zaposlenih, kao i uspostavljanje sistema zaštite, bezbednosti, očuvanja integriteta sistema menadžmenta bezbednošću informacija i podataka o ličnosti,
 • rukovodstvo preduzeća vrši unapređivanje procesa kroz redovna preispitivanja integrisanog sistema menadžmenta, sprovođenje internih i eksternih provera i primenom korektivnih mera po potrebi,
 • briga o osposobljavanju svih zaposlenih obezbeđuje kompetentno osoblje i kvalitetno izvršavanje radnih obaveza,
 • konsultovanje i učestvovanje radnika i predstavnika radnika i
 • sprečavanje negativnih ekoloških uticaja koji proizilaze iz delatnosti preduzeća.

Rukovodstvo redovno preispituje politiku integrisanog sistema menadžmenta i ostalu dokumentaciju integrisanog sistema menadžmenta. Svojim delovanjem trajno se brine o ostvarenju neprekidnog sklada upravljačkih i izvršnih aktivnosti, kojima se potrebe i želje korisnika pretvaraju u kvalitetan i bezbedan proizvod, čime se obezbeđuje opstanak, razvoj i zadovoljenje interesa, potreba i želja svih zainteresovanih strana.

Novi Sad, 31.08.2020.
Generalni direktor
Zoran Stanojević, dipl.građ.inž.